Språkets magiske verden

I Rammeplanen for barnehager vektlegges det at barnehagen skal arbeide aktivt med barnas språkutvikling og at barna skal få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. I Kladden ønsker vi å tilby barna et rikt og variert språkmiljø slik at barna utvikler sin språklige kompetanse i tråd med sitt utviklings – og modningsnivå. Vi har en egen læringsgruppe som ivaretar at vårt arbeid med å være en god språkbarnehage, men hele personalet har  kompetanse på språk og den voksnes rolle i å være en god språkmodell sammen med barn.
For å ivareta Rammeplanens mål om å være en barnehage som ivaretar barns språkutvikling har vi mange ulike samspillsituasjoner som ivaretar dette på en god måte. Vi markerer årlig verdens bokdag og bøker har en viktig plass i vår hverdag.
Barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og språkmestring får felles leseopplevelser gjennom høytlesing. Høytlesing gir glede ved selve lesestunden, både til de som hører på og til den som leser høyt og har samtidig en viktig språkstimulerende effekt. Forskning viser blant annet at barn som blir lest for utvikler språk og hjerne på en annen måte enn barn som ikke blir lest for.  Høytlesning er viktig for de delene av hjernen som seinere skal lære å lese og skrive. Tidlig høytlesning kickstarter rett og slett språklæringen. Barn som blir lest for regelmessig kan ved skolestart 3 ganger så mange ord som de som ikke blir lest for. Med det bakteppet er det naturlig å tilby et rikt språkmiljø i Kladden med mye høytlesning og at bøker er lett tilgjengelig.
En viktig støttespiller for oss i Kladden er derfor Biblioteket på Vestkanten, og hver måned besøker vi biblioteket for at barna skal låne nye bøker til lesestundene. Det blir lånt bøker både til de minste og de største barna, og barna synes det er svært spennende å få utforske bøkenes verden på biblioteket både alene og sammen med andre barn og voksne.
De minste barna møter bøkenes verden på fanget til en voksen eller i mindre grupper. Der kan de i trygge omgivelser møte litteraturen ut i fra sitt perspektiv og den voksne fungerer som en støtte i språkutviklingen. For å skape et godt språkmiljø i Kladden er personalet viktige rollemodeller. Vi fungerer som et støttende stillas og hjelper barna til å øke sin språklige kompetanse. Dette gjøres i hverdagens som i lek, under måltid eller andre aktiviteter.
Hos oss er både nyere barnelitteratur og kulturbærende fortellinger viktig. Eventyret om skinnvotten og Geitekillingen som kunne telle til ti blir lest høyt, fritt gjenfortalt, både ved bruk av konkreter, drama og at vi tegner historien, skriver om den og ser tegnefilmen. På denne måten får barna mange ulike tilnærminger til historien. Når ”Akrilles”, krokodillen som ville spise et lite barn, står på planen så kan barnas tegninger bli til en bok eller til et stigespill.
Barnas tegninger etter boken om Akrilles.
I Kladden fyller vi hverdagen og ulike anledninger med språk. Til FN- dagen har vi fokus på Barnekonvensjonen og barns rettigheter. Gjennom historiene om Kanin og Pinnsvin får barna kjennskap til sine rettigheter, blant annet god helsehjelp og rett til skolegang. Et år illustrerte førskolebarna Barnekonvensjonen gjennom tegninger og konkreter og fortalte for resten av barnehagen om det vi hadde jobbet med.
Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Derfor er også språk et viktig satsningsområde i Kladden.