filosofi

Filosofiske samtaler i Kladden Kanvas-barnehage

Forskning viser at kommunikasjon mellom voksne og barn i stor grad er preget av at voksne forteller hva barna skal gjøre, eller at vi voksne har svarene på det barna forteller om. I Kladden er vi nysgjerrig på hva barna tenker og hvordan de opplever verden. Vi har derfor i de siste årene i tråd med Rammeplanens fagområder arbeidet med å implementere filosofi og filosofiske samtaler i vår hverdag. I Kladden Kanvas-barnehage har vi vår egen filosofigruppe og vårt eget filosofirom der undring og refleksjon er fokus for samspillet.

Med filosofi som utgangspunkt lærer barna å bli bevisst seg selv og andre, filosofi hjelper barn og voksne til å bry seg om hverandres tenkning. På denne måten kan filosofi bidra til at barn og voksne snakker bedre sammen og på en mer konstruktiv måte (Olsholdt,2010). Filosofi i vårt pedagogiske arbeid med barn handler om å stimulere barna til å tenke selv og til å stole på sine egne tanker. Samtidig gir filosofiske samtaler barna en begynnende kritisk tankegang. Filosofi gir både barn og voksne fokus på samtaleferdigheter, der det å lytte til hva den andre sier er sentralt.

I filosofi er ikke målet å finne riktige løsninger, men gjennom undrende spørsmål finne forslag til gode løsninger. Barna kan på denne måten formidle og forstå egne tanker og erfaringer, lære å reflektere, ta egne valg, samt stå for de valgene de tar. Ved at voksne er nysgjerrig på barnas tanker tar vi barns tenkning på alvor, og anerkjenner deres refleksjoner og opplevelser som viktige. Samtidig stiller vi også krav til barna og lar dem bidra med seg selv i fellesskapet. Barna oppdager at det finnes andre som mener noe annet enn seg selv, og at en sak har flere sider. I samtalene stimulerer vi barnas evne til å se sammenhenger, likheter, forskjeller, til å forstå begreper osv.

I Kladden har vi planlagte filosofiske samtaler på filosofirommet, men også spontane samtaler i hverdagen. Barna opplever å møte voksne som er bevisst på å lytte og stille spørsmål til deres undring i hverdagen. Dette krever at vi voksne stadig utvikler oss selv som gode filosofiske samtalepartnere i samspill med barn.

I vår filosofiske hverdag i Kladden benytter vi ulike metoder for å legge til rette for gode samtaler. Foruten grunnleggende kompetanse om filosofiske samtaler med barn bruker vi blant annet et pedagogisk verktøy som heter Dunderly der aktiviteter og pedagogisk materiell er basert på rammeplanens syv fagområder. Alle aktivitetene her er preget av barns medvirkning og lek. Gjennom historiene om monstrene i Dunderly, blir barna utfordret til å utforske og lære gjennom opplevelser, oppdagelser, refleksjon, samtale og aktiv deltagelse